Rechercher des projets européens

Community work(s)
Date du début: 1 janv. 2016, Date de fin: 30 avr. 2017 PROJET  TERMINÉ 

ENGLISH:Project COMMUNITY WORK(S) creates and open space for youth workers, active volunteers working in various communities but also professionals with long term experience in youth work. As they are part of wider and more complex communities, the youth workers scope also needs to change, their approach must widen to provide efficient and relevant response to changing needs of youth, such as NEETs.YMCA na Slovensku invited inspiring mixed partnership of various partners (youth associations, NGOs, higher education institution, foundation, local council) from 6 other European countries (UK, Slovenia, Czech republic, Romania, Croatia and Spain). Our main objectives reflect the needs for youth workers development: explore new trends, approaches and methods in youth work, setting up goals of work with young people reflecting their real needs, ways to increase impact, tools to measure and record evidence of concrete outcomes, learn to use the various approaches in informal learning.During the project lifetime 10 participants will meet on 3 day study visit to YMCA George Williams College London (UK) to observe and learn from a well developed higher education institution (tertiary level) focused on theoretical and practical youth work studies, with strong background in informal education development (founder of one of the most relevant sites www.infed.org) to get inspiration for youth workers development in own countries - meet the staff and students, observe and discuss their work on site.Later, 32 participants will meet on a week-long seminar Community work(s) in Slovakia will be led by experienced facilitators with many years of experience and great theoretical background from UK, Slovakia and Romania. Participants will actively learn about the community in wider context, explore new, innovative approaches, methods tried by other participants with different experience, analyse situation of own work and community by provided tools and set up plan of action for further use in own country, design actions to increase impact of youth work in own community by methods of formal and informal learning.All participants will contribute to common outcome: a booklet for youth and community leaders on approaches and measuring of impact for further use by wider public.As a response to the need to raise proficiency of youth workers, we plan to create further cooperation with YMCA G. W. College London and invite other relevant international partners for future development of youth workers.SLOVAK:Projekt Community work(s) dáva priestor pracovníkom s mládežou a mladým vedúcim z rôznych komunít, ale tiež profesionálom s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou. Kedže sú súčasťou komplexných komunít, ich zameranie sa tiež musí meniť, ich prístup rozširovať, aby mohli poskytovať efektívnu a relevantnú odpoveď k meniacim sa potrebám mladých, napr. tých mimo vdelávania, práce a tréningu.YMCA na Slovensku pozvala k spolupráci inšpiratívnu skupinu partnerov (mládežnícke združenia, o.z., vzdelávaciu inštitúciu, nadáciu, miestnu samosprávu) z ďalších 6 európskych krajín (UK, Slovinsko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Španielsko). Naše hlavné ciele reflektujú potreby rozvoja pracovníkov s mládežou a ml. vedúcich: objavovať nové trendy, prístupy a metódy v práci s mládežou, nastavovanie cieľov práce s mladými s ohľadom na ich reálne potreby, spôsoby zvyšovania dopadov, nástroje na meranie a zaznamenávanie konkrétnych výstupov, učiť sa používať rôzne prístupy neformálneho vzdelávania.Počas projektového cyklu sa stretne 10 účastníkov na študijnej návšteve v YMCA George Williams College London (UK). Budú mať možnosť pozorovať a inšpirovať sa od známej vzdelávacej inštitúcie 3. stupňa zameranej na teoretické a praktické vzdelávanie pracovníkov s mládežou, so silným zázemím v informálnom vzdelávaní (zabezpečujú komplexnú stránku www.infed.org) pre prácu s mládežou vo svojich krajinách. Stretnú sa so študentmi a zamestnancami v ich priestoroch a budú mocť diskutovať a pozorovať ich prácu.Neskôr sa 32 účastníkov stretne na týždňovom seminári na Slovensku vedenom skúsenými facilitátormi s dlhoročnými skúsenosťami a výborným teoretickým zázemím z UK, Slovenska a Rumunska. Účastníci budú aktívne zapojení do získavania vedomostí a zručností hlavne metódami neformálneho vzdelávania. Témou bude práca s mládežou v širšom kontexte rôznych komunít: nové inovatívne prístupy, metódy odskúšané inými účastníkmi, analýza situácie, akčný plán pre vlastné komunity, návrh opatrení pre zvýšenie dopadov práce s mládežou vhodnými metódami.Každý účastník bude prispievať do spoločného výstupu: príručky pre mládežníckych a komunitných lídrov zameranej na prístupy a meranie dopadov v širšej spoločnosti.Ako odpoveď na potrebu zvyšovania profesionality pracovníkov s mládežou plánujeme pokračovať v následnej spolupráci s YMCA G. W. College London a prizvať aj ďalších relevantných partnerov pre ďalší rozvoj práce s mládežou.

Coordinateur

Details

7 Participants partenaires