Rechercher des projets européens

Chancengleichheit in regionalen und kommunalen Budgets (Gender Fokus)
Date du début: 22 oct. 2008, Date de fin: 29 juin 2011 PROJET  TERMINÉ 

Für Österreich und Tschechien treten bzw. sind neue gesetzliche Regelungen, die den Bereich Chancengleichheit betreffen nun neu in Kraft getreten bzw. in Vorbereitung. Durch Vernetzung und regionalen Austausch soll das im Zielgebiet völlig unbekannte Thema bekannt gemacht werden und in den Kommunen fachlich begleitete Projekte durchgeführt werden. Ein generelles Ziel des Projektes ist Entwicklung, Verbreitung und Umsetzung von innovativen Ideen - es gibt zur Zeit keine Umsetzungsstrategie aufgrund einer fachlich fundierten Methodik im Bereich Chancengleichheit im Budget. Zu konkreten Zielen gehören Analyse und Vergleich des Budgetierungsprozesses in den Bereichen gesetzlicher Grundlagen, Strukturen und Kompetenzen, Abläufe und Handlungsspielräume, Vernetzung, gegenseitiges Lernen, nachhaltige Kontakte, sowie eine Basis für die konkreten Projekte mit den Gemeinden. Es wird Integrierung von Gender Budgeting-Ansätzen in das Budgetverfahren auf Gemeindeebene sowie Wahrnehmung und Integrierung der Gender Perspektive in politische Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene geschaffen werden. V Rakousku a Ceské republice vstoupí/vstoupila v platnost popr. se pripravují nová zákonná ustanovení v oblasti rovných príležitostí. Pomocí vytvorení síte a regionální výmeny by melo být toto doposud zcela neznámé téma priblíženo a v rámci odborne doprovázených komunálních projektu aplikováno. Obecným cílem je rozvoj, šírení a realizace inovativních ideí - v oblasti rovných príležitostí v rozpoctech zatím neexistuje žádná strategie realizace založená na odborné metodice. Ke konkrétním cílum patrí analýza a srovnání rozpoctovacího procesu v oblasti zákonných ustanovení, struktur a kompetencí, prubeh a prostor pro jednání, sítování, vzájemné ucení, udržitelné kontakty a také základna pro konkrétní projekty s obcemi. "Gender budgetingový" prístup bude integrován do procesu rozpoctování na úrovni obcí a genderová perspektiva bude integrována také do politických procesu rozhodování na komunální úrovni. Expected Results: * Umsetzung von konkreten kommunalen Projekten * Erstellung eines Praxis-Leitfadens, der Standards für einen Gender Budgeting Prozess, sowie Methoden und Best Praxis Beispiele beinhaltet * Vergleichender Austausch über den Bildungsbereich für Kommunen in Niederösterreich und Südböhmen * Gegenseitiges Lernen durch gemeinsame Workshops * Durchführung von vernetzten Schulungen und Weiterbildung * Erstellung von Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Umsetzung * realizace konkrétních komunálních projektů * vytvoření praktické příručky, která obsahuje standardy procesu genderového rozpočtování, metody a příklady nejlepší praxe * porovnání vzdělávací oblasti pro komunální sféru v Dolním Rakousku a v jižních Čechách * vzájemné učení společnými workshopy * realizace prosíťovaných školení a kurzů dalšího vzdělávání * doporučení dalšího postupu pro dlouhodobě udržitelnou implementaci

Coordinateur

Details

  • 75%   264 987,98
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires