Rechercher des projets européens

artnerstwo na transgranicznym rynku pracy (Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy)
Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 30 mars 2013 PROJET  TERMINÉ 

 Realizacja projektu pozwoli podjąć wspólne działania wpływające na rynek pracy, usprawnić jego funkcjonowanie i ułatwić swobodne poruszanie się po nim pracodawcom i mieszkańcom regionu pogranicza. W ramach projektu zostanie utworzona pierwsza, innowacyjna w regionie, informatyczna i formalna sieć współpracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji - utworzona przez ok. 75 podmiotów działających po obydwu stronach granicy. Partnerstwo umożliwi wypracowanie trzech wspólnych systemów współpracy i wymiany informacji, w obszarach edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej i integracji społeczno-zawodowej, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania przygranicznego rynku pracy m.in. w zakresie większego  dostosowania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących  pracy do potrzeb rynku pracy, diagnozowania podaży i popytu na transgranicznym rynku pracy, poprawy przepływu informacji pomiędzy urzędami pracy z terenów przygranicznych, propagowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. wspomagania pracodawców w kreowaniu nowych firm i osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności, wyrównywania szans na rynku pracy mieszkańców regionu, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt umożliwi również podmiotom transgranicznego rynku pracy poznanie specyfiki rynków pracy obydwu regionów, wymianę doświadczeń  w zakresie stosowanych rozwiązań, dotychczasowych dobrych praktyk oraz przyczyni się do  ujednolicenia po stronie polskiej i słowackiej stosowanych narzędzi badawczych diagnozujących potrzeby szkoleniowe i zatrudnieniowe, wykorzystując do tego narzędzie już wypracowane przez PW i stosowane w woj. małopolskim tj.: Barometr zawodów –  służący  prognozowaniu zapotrzebowania na  pracowników i zawody, które zostanie wprowadzone w ramach pilotażu w 4 urzędach pracy w Kraju Preszowskim. Udoskonalony zostanie przepływ informacji, ułatwione nawiązywanie kontaktów oraz uzyskiwanie informacji związanych z transgranicznym rynkiem pracy poprzez uruchomiony międzynarodowy portal "Platforma on-line", gdzie będą upowszechniane (w języku polskim i słowackim) wszelkie informacje o transgranicznym rynku pracy, strategicznych kierunkach rozwoju obu regionów, obecnych i perspektywicznych potrzebach rynku pracy, edukacji i szkoleń, działających instytucjach i realizowanych przez nie programach, instytucjach uczestniczących w sieci, wydarzeniach związanych z rynkiem pracy. Portal posłuży również do  tworzenia dalszych partnerstw, będzie tam uruchomione forum użytkowników, umożliwiające kontakty z  ekspertami oraz  organizowane internetowe giełdy pracy. Achievements: Rezultatem projektu jest stworzenie pierwszej w regionie informatycznej i formalnej sieci współpracy partnerskiej na transgranicznym rynku pracy Polski i Słowacji. We wspólne polsko-słowackie działania na rzecz rynku pracy na pograniczu zaangażowało się łącznie 71 instytucji o różnych kompetencjach. To już nie tylko polskie i słowackie urzędy bezpośrednio zajmujące się rynkiem pracy, ale także między innymi instytucje edukacyjne, instytucje nadzorujące edukację, inkubatory przedsiębiorczości, związki zawodowe czy instytucje związane z integracją społeczno-zawodową. W ramach projektu utworzony został portal internetowy www.praca-plsk.eu, który jako pierwszy będzie gromadził i udostępniał niezbędne informacje dotyczące rynku pracy na polsko-słowackim pograniczu. W ramach projektu powołane trzy zespoły tematyczne zajęły się opracowaniem wspólnych potrzeb oraz przyszłych działań w trzech najistotniejszych dla rynku pracy na pograniczu obszarach: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno-zawodowej. Ponadto w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk istniejące już po stronie polskiej narzędzie badawcze Barometr zawodów zostało dostosowane do potrzeb po słowackiej stronie granicy i wprowadzone w czterech urzędach pracy na Słowacji: w Bardejowie, Popradzie, Kieżmarku i Starej Lubowni. Zastosowanie takiego samego narzędzia do diagnozowania między innymi potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych po polskiej i po słowackiej stronie granicy, dzięki posługiwaniu się porównywalnymi danymi umożliwi lepszą analizę transgranicznego rynku pracy oraz usprawni planowanie działań na rzecz min. bez

Coordinateur

Details

  • 85.1%   159 854,20
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires