Rechercher des projets européens

znáš svoj región? (Poznáš svoj región?)
Date du début: 31 déc. 2010, Date de fin: 30 juil. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Predkladaný projekt sa zameriava na budovanie siete partnerských organizácií v rámci zachovania a znovuobjavenia spoločnej histórie v poľsko-slovenskom pohraničí. Hlavný cieľ: Prispieť k sociálnemu a ekonomickému rozvoju cezhraničného regiónu prostredníctvom budovania sietí spolupráce medzi slovenskými a poľskými partnermi v oblasti rozvoja cestovného ruchu pri zachovávaní tradícií a kultúrneho dedičstva. Špecifické ciele:1. Zvýšiť informovanosť o histórii, kultúre deti, mládež, dospelých cezhraničného regiónu2. Zlepšiť propagáciu a vytvoriť kultúrnu trasu v rámci Žilinského kraja a cezhraničného regiónu3. Zvýšiť využívanie internetu, multimédií pri výučbe regionálnej výchovy4. Zapájanie miest, obcí, informačných kancelárií, škôl o informovaní o pripravovaných kultúrnych podujatiach5. Napĺňanie databázy o zaujímavostiach miest a obcí (história, kultúra), prostredníctvom účastníkov siete.6. Vytvorenie integrovaného kultúrno-turistického produktu ako základu pre spoločný marketing.Cieľovými skupinami projektu sú: žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, pedagógovia základných a stredných škôl, obyvatelia miest a obcí. V projekte sa budú realizovať e-learningové kurzy pre slovenské a poľské deti, vytvorí a spustí sa 3-jazyčná webová stránka (slovenská, poľská a anglická mutácia), vydá sa marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu v cezhraničnom regióne v slovenskom a poľskom jazyku a bude distribuovaná do miest a obcí. Spoločným produktom bude vytvorená kultúrna trasa, ktorej prezentácia bude zabezpečená prostredníctvom organizovaných konferencií. Achievements: Cieľom projektu bolo zvýšenie vedomostí detí, mládeže a dospelých o dejinách a kultúre regiónu poľsko-slovenského pohraničia. Na tento účel boli zorganizované e-learningové tematické kurzy, mnohé prednášky, a taktiež súťaže. Bolo rozširované aj využívanie multimédií pri učení regionálnej výchovy. V rámci vzniknutej siete boli rozširované informácie o kultúrnych udalostiach v regióne, a taktiež bola vytvorená databáza o zaujímavostiach regiónu (interaktívna báza doplnená aj používateľmi). Bol vypracovaný aj kultúrny chodník po regióne.

Details

  • 81%   238 833,94
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires