Rechercher des projets européens

prawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach pogranicza polsko-słowackiego – Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK) (Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach pogranicza polsko-słowackiego – Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK))
Date du début: 30 juin 2011, Date de fin: 29 juin 2013 PROJET  TERMINÉ 

Celem projektu jest usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej w obu miejscowościach, a w rezultacie ochrona rzeki Orawy na Słowacji przed zanieczyszczeniami pochodzenia bytowego poprzez przyłączenie obiektów pozostających poza systemem zbiorczej kanalizacji do sieci, a w konsekwencji, bezpośredni transport ścieków do istniejących i planowanych w ramach projektu oczyszczalni ścieków. Projekt jest szczególne istotny w kontekście ochrony Jeziora Orawskiego będącego ważnym słowackim ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym, a także ostoją migrującego ptactwa. Stąd dbałość o jakość wód tego zbiornika jest niezwykle ważna w skali ponadlokalnej. W związku z faktem, że część obszarów Gminy Lipnica w dalszym ciągu pozbawiona jest systemu kanalizacji sanitarnej, powstające zanieczyszczenia przedostają się do zbiornika zagrażając jego walorom przyrodniczym i turystycznym. W podobny sposób zanieczyszczane są wody rzeki Orawy ściekami powstającymi we wsi Stefanov. Celem projektu jest ochrona zlewni Czarnej Orawy i Jeziora Orawskiego oraz rzeki Orawy na Słowacji poprzez wspólne przedsięwzięcia z zakresu budowy systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków po obu stronach granicy. W ramach projektu planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach pozbawionych do tej pory takiego systemu o łącznej długości 21 699,5 mb oraz dwóch oczyszczalni ścieków we wsi Kiczory (PL) oraz Stefanov (SK) o przepustowości 140 m3/d każda. Do nowej sieci na terenie Polski podłączonych zostanie ok. 648 osób, a na Słowacji 650 osób (tj. łącznie 1 298 osób po obu stronach granicy). Po zrealizowaniu projektu poziom skanalizowania obu miejscowości znacząco się poprawi i wyniesie w odniesieniu do partnera polskiego 83%, zaś partnera słowackiego 97%. Tym samym znacząco obniży się obciążenie ściekami bytowymi pochodzącymi z obu miejscowości dla środowiska naturalnego Jeziora Orawskiego i rzeki Orawy. Pozwoli to nie tylko wypełnienie obowiązujących norm i standardów w zakresie ochrony środowiska, ale przyczyni się także do zdynamizowania rozwoju polsko-słowackiej oferty turystyczno-rekreacyjnej w niezwykle atrakcyjnym obszarze pogranicza. Inwestycja jest także ważna ze względu na rolniczy charakter gminy Lipnicy i wsi Stefanov, w tym przetwórstwo rolno-spożywcze. Projekt ma tym większe znaczenie, że w całości położony jest w niezwykle cennym przyrodniczo obszarze - otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego. Stanowi ona strefę przejściową Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Ponadto cały teren gminy leży na obszarze chronionego krajobrazu - Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (za wyjątkiem terenów BPN).Całość prac prowadzonych będzie równocześnie po obu  stronach granicy od marca 2011 do grudnia 2012 r. Achievements: Celem projektu było usprawnienie gospodarki ściekowej w gminach Lipnica Wielka i Stefanov nad Oravou, a w konsekwencji ochrona rzeki Orawy na Słowacji przed zanieczyszczeniami pochodzenia bytowego. Projekt był szczególnie istotny w kontekście ochrony Jeziora Orawskiego będącego ważnym słowackim ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym oraz ostoją migrującego ptactwa. Działania inwestycyjne w projekcie polegały na podłączeniu obiektów w obu gminach pozostających poza systemem zbiorczej kanalizacji do sieci (łącznie ponad 21 km dobudowanej sieci kanalizacyjnej) oraz budowie dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków (we wsi Kiczory oraz w miejscowości Stefanov nad Oravou). Po stronie polskiej do sieci podłączono także lokalny sklep, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, budynek szkoły podstawowej oraz gospodarstwa agroturystyczne. Te ostatnie przyjmują w sezonie ponad 600 gości. Projekt ma tym większe znaczenie, że w tereny inwestycji w całości położone są w niezwykle cennym przyrodniczo obszarze – otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego.

Coordinateur

Details

  • 84.2%   4 038 781,44
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires