Rechercher des projets européens

Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce
Date du début: 30 avr. 2004, Date de fin: 30 août 2007 PROJET  TERMINÉ 

W Lubawce w rejonie ulic Lipowej, Nowej Kolonii, Celnej i Brzozowej ścieki komunalne gromadzone są w przydomowych, nieszczelnych zbiornikach, z których wydostając się zanieczyszczają podziemne wody pitne Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta. Przewidywane działania to: budowa kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych i przydomowej przepompowni ścieków. Planowane rezultaty to: przejęcie i oczyszczenie ścieków komunalnych i likwidacja zbytecznych zbiorników na nieczystości (szamb). Projekt ma oddziaływanie transgraniczne, gdyż zbiorniki wód podziemnych obejmują swoim zasięgiem również obszary po stronie czeskiej.

Coordinateur

Details

  • 66.2%   307 677,74
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires