Rechercher des projets européens

Nordens Gröna Bälte som identitetsbärare/Nordens Grønne Belte som identitetsbärare
Date du début: 31 mars 2002, Date de fin: 30 déc. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Projektet ska ge regionen NGB en tydlig miljöprofil. Miljöprofileringen blir en viktig del i regionens identitet. Projektet planerar att genom seminarier, marknadsföringsinsatser, nätverksbyggande etc. marknadsföra regionen Nordens Gröna Bälte som en region med stora kvaliteter i fråga om miljö/livsmiljö och som en region som ligger långt framme vad gäller miljöhänsyn. På sikt ska detta medföra att regionens attraktionskraft ska öka vilket i sin tur ska leda till bättre förutsättningar att hejda befolkningsminskningen samt understödja näringslivets utveckling.

Coordinateur

Details