Rechercher des projets européens

dpora volnočasových a rekreačních činností mezi českou a polskou stranou v rámci basketbalu pro děti, mládež a trenéry (Podpora volnočasových a rekreačních činností mezi českou a polskou stranou v rámci basketbalu pro děti, mládež a trenéry)
Date du début: 31 déc. 2012, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Projekt se prioritně zaměřuje na překonávání specifických problémů příhraničního území, s cílem zlepšit kvalitu života v obou dotčených regionech a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice. Je veden především snahou posílit a rozšířit úspěšně zahájenou spolupráci a navázat na ni posílením přeshraničních vazeb sportovně aktivní mládeže a jejich blízkých.Oba basketbalové kluby jsou sdruženími s tradicí, které mají sportovně aktivním obyvatelům příhraničí bezpochyby co nabídnout. Spolupráce těchto klubů s podobným vývojem a zkušenostmi byla zahájena již v roce 2010 a od té doby se úspěšně rozvíjí. Oba kluby vynikají velkým zacílením na mladou generaci, na kterou je cílen celý projekt. Předkládaný projektový záměr zahrnuje soubor aktivit, tvořených společným školením trenérů, soustředěními, lyžařským kurzem, letní sportovní školou a sportovními turnaji. Obsahem projektu je organizace 1 společného školení trenérů a 5 společných sportovních akcí na české straně a 2 společných školení trenérů a 10 společných sportovních akcí na polské straně.Cílem projektu je dosáhnout prostřednictvím vzájemného poznání a propojení mladé generace z obou stran hranice posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. K tomu také přispěje poznání zahraničního prostředí a prezentace jejich vlastního životního prostoru a zkušeností. Projekt také podporou volnočasových aktivit přímo preventivně působí proti vzniku sociálně patologických jevů.Všechny projektové aktivity budou organizovány oběma partnery společně a budou se jich účastnit občané z obou stran hranice. Pro rozsáhlost plánovaných aktivit nebylo možné detailně je popsat v omezeném prostoru, který nabízí žádost. Prosíme o zhlédnutí přílohy popis aktivit projektu.

Coordinateur

Details

  • 80.5%   169 825,36
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires