Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)

Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 oct. 2011,

Dit project voorziet om te werken op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren is het nodig dat we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het werkveld. In bedrijven en instellingen blijft competentieontwikkeling en competentiemanagement van groot belang.Bij de rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresu ...
Voir le projet

 14