Rechercher des projets européens

34 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Tendenzen zonder grenzen

Date du début: 30 sept. 2012, Date de fin: 30 déc. 2014,

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

Samen TeRug de bOer op (STRO)

Date du début: 31 mars 2011, Date de fin: 30 mars 2014,

Het project Samen TeRug de bOer op (STRO) werkt de methode van Groene Zorg verder uit en wil het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Hier concreet in dit project is het de bedoeling om deze agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutisc ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

Neem de mensen mee!

Date du début: 14 févr. 2011, Date de fin: 13 févr. 2014,

... teld over de verwachte klimaatveranderingen en de effecten daarvan. In de schetsboeken zijn de mogelijke gevolgen voor ruimtelijke functies in kaart gebracht die zich de komende vier decennia in de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen zouden kunnen voordoen. Klik hier voor het klimaateffectschetsboek Oost- en West-Vlaanderen Klik hier voor het klimaateffectschetsboek ZeelandOp basi ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Grenzeloze Kanaalzone

Date du début: 31 oct. 2010, Date de fin: 30 oct. 2013,

Het project ‘Grenzeloze Kanaalzone’ wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat van de volledige Kanaalzone Gent – Terneuzen verbeteren.In het project wordt in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Passagiers in Zelzate moeten vandaag dikwijls lang wachten op een aansluiting of zelfs naar een andere bushalte lopen. Nu wil men via ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Build with CaRe - Mainstreaming Energy efficiency in the built environment (BwC)

Date du début: 31 juil. 2008, Date de fin: 30 mars 2013,

The aim of the Build with Care project is to mainstream energy-efficient building design by raising the awareness and increasing the knowledge of the potential of energy savings. In collaboration with the building sector, a transnational strategy for increasing energy efficiency in buildings will be developed. Within the project, an education and information programme will be carried out to change ...
Voir le projet

 18

 TERMINÉ 

Traditional Maritime Skills (TMS)

Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 29 déc. 2012,

The TMS partnerships purpose is to preserve traditional boatbuilding skills in the 2 Seas programme area for the long term, by collecting and recording these skills, promoting their use in traditional and modern boatbuilding and increasing the number of people pursuing education and a career in boat building.The partners brought together their different experiences, specifically to record and bene ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Invasieve Exoten

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Voir le projet

 24

 TERMINÉ 

Grenzeloos Wandelen

Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 31 mai 2012,

Het project ‘Grenzeloos Wandelen’ ontwikkelt (rijks)grensoverschrijdende wandelnetwerken en thematische wandelconcepten. Het organiseert een gemeenschappelijke promotie voor het wandelen in het grensgebied Vlaanderen/Nederland en staat in voor de uitwisseling van kennis op gebied van monitoring wandelrecreatie, commerciële productontwikkeling, efficiënt beheer en onderhoud. ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 

Samen voor de glastuinbouw

Date du début: 3 avr. 2008, Date de fin: 3 avr. 2012,

Dit project wil inspelen op de verschillende noden van de glastuinbouwsector en zo een kansrijke toekomst voor de glastuinbouw in de grensregio uitbouwen. Voldoende arbeidspotentieel speelt in deze sector een cruciale rol. De projectpartners willen door middel van hun gezamenlijke inspanningen zoveel mogelijk mensen uit het grensgebied met afstand op de arbeidsmarkt (laaggeschoolde werkzoekenden, ...
Voir le projet

 16

 TERMINÉ 

GROEI.kans!

Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012,

... bod van hoevetoerisme en plattelandsklassen. Bedrijven lijken graag in te gaan op dit aanbod. Daarnaast werden ook nieuwe distributiesystemen voor lokale producten opgezet en getest in een viertal provincies, werden er hier en daar markten over de grens verkend en kwamen blijvende samenwerkingsverbanden tot stand tussen rurale ondernemers onderling en met bepaalde sectoren (zorg, natuurbeleving, ...
Voir le projet

 25

 TERMINÉ 

Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

Date du début: 30 sept. 2008, Date de fin: 30 mars 2012,

De naam SOLABIO is de afkorting van Soorten en Landschappen en de dragers van de BIOdiversiteit. Samen met 27 partners uit Vlaanderen en Nederland zetten ze zich in voor het behoud van onze soorten. In veel gevallen gaat het om dezelfde bedreigde soorten groepen. SOLABIO ijvert voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de verschillende organisaties. Bij die activiteiten proberen de projectpartn ...
Voir le projet

 27

 TERMINÉ 

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)

Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012,

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getu ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 

Duurzaam = gewoon doen!

Date du début: 31 déc. 2007, Date de fin: 29 juin 2011,

De doelstelling van het project is het grensoverschrijdend duurzaam ondernemen bij mkb/kmo te verbreden en te verdiepen (koplopers en peloton). In en na 2010 is er sprake van disseminatie in de andere grensregio’s van Nederland en Vlaanderen. Vanuit de regio is een communicatie en wisselwerking met een branche organisaties die lering trekken uit de ervaringen en van waaruit de resultaten verder i ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Aanleiding voor dit project was het samenwerkingsakkoord dat tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports werd gesloten. Het doel was een grensoverschrijdende haven- en milieucluster te ontwikkelen. Het onderzoeksproject ging na of de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports strategische voordelen konden verkrijgen door middel van samenwerking. Al in Interreg I was onderzocht hoe de integrat ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
Centraal in dit project stond het verbeteren van de veiligheid in het enige grensoverschrijdende havengebied in de Euregio èn ter wereld: het havengebied Gent-Terneuzen. Koppeling Veiligheidsplannen kan worden gezien als de eerste concrete samenwerking tussen de havens, voortgekomen uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports De initiatieven ter verbetering van de v ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 
Om de verschillende deelregio's binnen de Euregio Scheldemond bij het doelpubliek beter onder de aandacht te brengen wil dit project de verschillende elementen uit de Culturele Biografie positioneren in de regio. Dat werd onder andere gedaan met behulp van de website. Zo ziet het publiek meteen het eigen karakter van een bepaalde streek of plaats. De toerist beseft zo dat een bepaalde regio niet e ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
De intentie van dit project was de ontwikkeling van een modelmatige doorlichting en visie voor het waterbeheer langs het Leopoldkanaal/Braakman.Aan deze algemene doelstelling waren een aantal subdoelstellingen verbonden. Men wilde de wateroverlast beperken door de bouw van een gemaal of waterpomp nabij de Braakman. Vooraleer dat werd gedaan, werd eerst gekeken wat de capaciteit was van een dergeli ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
... gen interessante recreatief-toeristische sites en eigenaardigheden. Om de karakteristiek van locaties nog meer te benadrukken, werden de bestaande wandel-, fiets-, ruiter- en autoroutenetwerken in de provincies zoals ontwikkeld in Interreg I (projecten als Regionale Voorzieningen, Routebrochures, Trekkershutten, Ruitertoerisme, en Riviertoerisme) 'aangekleedt' met bezoekerscentra. De toerist, zo r ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 
In Interreg II en III is met de projecten Scheldemond Maritiem, Maritiem Erfgoed I en Maritiem Erfgoed II gewerkt aan restauratie en ontsluiting van het 'natte' verleden van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Ook in dit derde uitvoeringsproject werd, hoewel op wat bescheidener schaal, verder gewerkt rond dit thema. Meer specifiek werden kosten voor inrichting van een aantal ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Om de specifieke toeristenstromen in de Euregio toch min of meer samen te brengen, wou Van Maurits Tot Napoleon de toeristische-educatieve infrastructuur versterken en op een natuurlijke manier verbinden. En dat vooral tussen de gemeenten in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen (van het Brugse Ommeland tot Beveren) en in Beveren en Sluis in het bijzonder.In het Fort Liefkenshoek werd aan een breed publiek ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
"Volvo Gent zoekt dringend arbeiders, maar toch blijft het moeilijk om Zeeuwse arbeidskrachten aan te werven. Waarom? Wie zijn die Vlaamse dames die in de meimaand het bedevaartsoord in Hulst bezoeken? Hoe proper geeft Vlaanderen het Scheldewater door aan Zeeland?. Een antwoord op deze en nog veel meer vragen wordt gegeven op de regionale televisieomroepen. AVS, Focus TV en Omroep Zeeland hebben d ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
Met behulp van een Vlaams-Nederlands ontwikkelde methodiek werden door dit project 375 objecten (winkels, busstations, openbare toiletten, etc.) gescreend. Aan de betrokkenen werden specifieke aanbevelingen per object gegeven om het kooptoerisme zoveel mogelijk te stimuleren. Een toegankelijkheidsformule werd opgemaakt en ter beschikking gesteld van de winkeleigenaren en gemeentebesturen. Zo kon i ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
Om zo effectief mogelijk de rattenpopulatie te bestrijden wilden RATO vzw en diens partners een uniform en grensoverschrijdend registratie- en evaluatiemodel ontwikkelen om bij te houden waar welke hoeveelheden muskusratten zitten. Zodoende kan elke organisatie, bevoegd in de muskusrattenbestrijding in het Scheldemondgebied de informatieversnippering overbruggen en overstappen naar onderhoudsbestr ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist. Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid naar het arrondisseme ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Het project Ruimte voor Molens toonde aan dat wind- en watermolens mits de nodige creativiteit toch economische en duurzame meerwaarde kunnen genereren voor de gemeenschap. Het initiatief wilde ook een antwoord geven op de actuele vraag naar het zinvol en respectvol gebruik van kwaliteitsvolle omgevingen.De molen is een cultuurmonument dat hoog scoort tussen de toeristische bezienswaardigheden van ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
De cultuurhistorische identiteit en de regionale samenhang van de Scheldemondregio kan nooit genoeg benadrukt en gepromoot worden. Het thema van de vergeten veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog kan helpen musea en bezoekerscentra voor het publiek toegankelijker te maken. Concreet werden in dit project verschillende activiteiten opgezet. Met onder andere een nieuwe thematische attractie 'Bezoekers ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Over de Grens van Mens tot Mens (I en II) was een kaderproject in Interreg II waarbinnen kleinschalige grensoverschrijdende activiteiten werden voorzien van een bijdrage tot 50% van de projectbegroting. Omdat het initiatief zo succesvol was, werd het in Interreg III opnieuw opgestart, zodat nieuwe initiatieven konden worden ondersteund. Voor dit derde kaderproject reserveerde de Euregio 437.500 eu ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
De hoofddoelstelling van het project was jongeren beter toegang verschaffen tot jeugdhulpverlening en informatie. Hiervoor werden jongens en meisjes opgeleid tot jeugdadviseurs. Deze adviseurs leerden hoe ze hun leeftijdsgenoten moeten informeren over een aantal bestaande diensten en thematieken zoals drugs en seksualiteit. Ook het leren luisteren naar problemen en vragen werd aangepakt. In Vlaand ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
Om het principe van duurzame opbouw uit te testen wou dit project op vooraf geselecteerde bedrijventerreinen in de drie Euregio-provincies (onder andere in de Kanaalzone Gent-Terneuzen en bij Brugge) milieusamenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren. Daarbij kan concreet worden gedacht aan gezamenlijk afvalbeheer, het gebruiken van het afval uit het ene bedrijf als grondstof in het ander bed ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten Schone Kreken I en II die tot stand kwamen in het kader van Interreg II. Deze Schone Kreken-projecten passen allemaal binnen het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan en spelen binnen het gebied van het GOS. Het doel van deze laatste stap in Schone Kreken was om op verschillende locaties, op de grens tussen Maldegem en Aardenburg, de aantrekke ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
In het grensgebied van West- en Oost-Vlaanderen met Zeeuws-Vlaanderen, op de grens van klei met zand, werden op verschillende plaatsen verdedigingswerken aangetroffen. Deze verdedigingswerken, zoals forten, bolwerken en linies hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Zij zijn de stille getuigen van de strijd om de heerschappij van de Lage Landen tijdens de Ta ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
Bedrijventerreinmanagement vindt momenteel voorzichtig zijn ingang in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. In nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen wilden de uitvoerders van dit project bedrijventerreinmanagement structureel verankeren op een aantal domeinen. Bedrijventerreinmanagement wordt beschouwd als een pro-actief instrument ter verduurzaming van het bedrijvent ...
Voir le projet

 13

 TERMINÉ 
De Scheldemondraad wil door een eigen communicatiebeleid haar werking en alles wat met de grensoverschrijdende samenwerking in Europa te maken heeft; naar buiten brengen. Concreet betekende dat het opstellen van een communicatiestrategie, een communicatieplan en het uitwerken en vervaardigen van communicatiemiddelen. Zo wil Euregio Scheldemond meegroeien met de belangrijke communicatie-evolutie en ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Initiatiefnemers van dit project waren de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen is voor beiden van grensoverschrijdend belang. Uit het Onderzoeksproject Integratie Havengebieden Gent en Zeeland Seaports bleek al welke kansen er zijn bij nauwere samenwerking binnen de kanaalzone. De opzet van de Startconferentie was om in samenwerking met diverse pa ...
Voir le projet

 4