Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Projektet ska, genom att göra en genomgång i och koppling av kunskapsintensiva företag och FoU-institutioner, bidrag till att generera kunskapsintensiva innovationsprojekt med internationell marknadspotential.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Förprojektets syfte är att synliggöra aktörbilden, starta nätverksbyggande och gemensamt informationsarbete samt att utveckla en överordnad målsättning. Vidare skall det utarbetas en vision för innovation som skall vara förankrad i respektive miljöer. Fokus är att arbeta fram näringslivsinriktade, konkreta samarbetsprojekt. Förprojektet skall utmynna i en gemensam vision och handlingsplan för inno ...
Voir le projet

 1